logotyp dobry zawod to jest to

Projekt „Dzieci na słonecznym szlaku III” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Informacja o projekcie RPO „Dzieci na słonecznym szlaku III”

Zarząd Powiatu Łęczyckiego i Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie pozyskali środki w trybie konkursowym ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na Projekt pod nazwą „Dzieci na słonecznym szlaku III”. Realizacja projektu od 01.08.2019 r. – 28.02.2021r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności dzieci z niepełnosprawnościami z terenu pow. łęczyckiego do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodku wychowania przedszkolnego przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizację doskonalenie zawodowego dla n-li zatrudnionych w OWP oraz prowadzenie dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne oraz rozwijających kompetencje kluczowe w/w dzieci tj: muzyczno-rytmicznych, terapii ruchowej z rehabilitacją, felinoterapii, naukowo-technicznych z wykorzystaniem klocków LEGO, komputerowo-medialnych, indywidualnych terapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Wartość projektu ogółem: 542 514,01 zł

Dofinansowanie: 461 136,90 zł

Wkład własny: 81.377,28 zł, (niepieniężny i finansowy)

Koordynator Projektu - Andrzej Zielonka