Szkolny Klub Europejski „ EUROSZLAK”

 

Szkolny Klub Europejski zawiązał się we wrześniu 2002r. jako jeden z pierwszych w szkolnictwie specjalnym województwa łódzkiego. W październiku 2002r. Klub zarejestrowany został w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie pod nazwą „EUROSZLAK”.

Pomysł założenia Klubu Europejskiego w naszym Ośrodku wyniknął z potrzeby zainteresowania wychowanków tematyką integracji europejskiej, upowszechniania wiedzy o państwach unii europejskiej ich historii, geografii, kulturze i sztuce. Mottem jaki obraliśmy było hasło „Razem młodzi Europejczycy”. Klub opracował także swoje logo.

Chcąc zdobyć informacje i materiały umożliwiające rozpowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej wysłaliśmy listy intencyjne do ambasad krajów, członków Unii Europejskiej oraz Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi. Nawiązaliśmy również współpracę z Unią Europejską Federalistów w Łodzi oraz Stowarzyszeniem „Polska 2010 – Europa dla Polski”

Głównym celem działalności klubu europejskiego „Euroszlak” jest szerzenie informacji o Europie, Unii Europejskiej oraz integracji europejskiej, budowanie atmosfery tolerancji i szacunku. W swojej działalności podejmujemy starania o uświadomienie współzależności świata i Europy, potrzeby współpracy międzynarodowej i przełamywania stereotypów kulturowych. Pragniemy rozwijać u młodzieży poczucie odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka oraz ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Zadania jakie klub postawił przed swoimi członkami to opracowanie i gromadzenie materiałów informacyjnych o Europie i integracji europejskiej, nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi klubami oraz instytucjami europejskimi a także organizowanie imprez szkolnych, konkursów, wystaw na tematy związane z Europą i Unią Europejską. Jednym z pomysłów na nasze klubowe zadanie było wydawanie gazetki szkolnej pod nazwą „EUROSZLAK”, którą rozprowadzamy w Ośrodku. Wszyscy wspólnie pracujemy nad wyborem tematów, tekstami, układem stron, ilustracjami.

W naszym kwartalniku wyjaśniamy podstawowe pojęcia dotyczące integracji oraz Unii Europejskiej. W kolejnych numerach gazetki przedstawiliśmy między innymi ojców Europy, dzieje Europy, europejskie traktaty. Każdy nowo wydawany numer kwartalnika zawiera informacje dotyczące jednego z państw należących do Unii Europejskiej. Można tutaj przeczytać: „Prawie wszystko o ...”, „Zwyczaje, obyczaje, tradycje ...”, „Geo – efo – czyli to warto wiedzieć”, „Europa na widelcu”.

 

Realizowaliśmy Projekt Edukacyjny „Euro – nowa waluta Europy ”, którego celem było przybliżenie naszym wychowankom nowej waluty zjednoczonej Europy.

Współpracujemy z innymi zaprzyjaźnionymi szkołami, w których również działają kluby szerzące tematykę europejską. Organizujemy wycieczki i liczne zajęcia otwarte podczas których młodzież uczestnicząc w konkursach i warsztatach plastycznych w ciekawej i przystępnej formie poznaje kulturę państw unii Europejskiej.

Klub organizuje wiele imprez Ośrodkowych. Co roku przygotowuje Turniej Wiedzy i Umiejętności „RAMBIT”. Odbywają się wtedy warsztaty, konkursy plastyczne, rozgrywki sportowe, zajęcia warsztatowe utrwalające wiedzę o Unii Europejskiej.

Szkolny Klub Europejski jest formą współpracy nauczycieli i uczniów. Działa podobnie jak różnego rodzaju koła zainteresowań. Zajmuje się on, jak sama nazwa wskazuje, upowszechnianiem wiedzy o Europie-państwach, historii, geografii, sztuce, nauce, sławnych ludziach, instytucjach i organizacjach, integracji europejskiej wśród członków klubu, innych uczniów szkoły, a także rodziny, znajomych, mieszkańców miejscowości czy regionu. Uczy młodych ludzi aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności poszukiwania informacji, współpracy w grupie, realizacji założonych celów. Zdobyta wiedza i doświadczenie mogą okazać się pomocne w kontynuowaniu nauki w szkole średniej, dostaniu się na interesujący kierunek na studia, a w przyszłości na znalezieniu pracy. Aby działalność klubu przyniosła jak najlepsze efekty Szkolne Kluby Europejskie muszą same poszukiwać instytucji i partnerów chętnych do współpracy.

Kluby europejskie działają we wszystkich rodzajach szkół-szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, technikach, szkołach zawodowych a nawet przedszkolach, we wszystkich województwach-zarówno w wielkich miastach jak i małych wsiach. Pierwsze Szkolne Kluby Europejskie powstały w Portugalii, skąd idea ta przeniosła się do całej Europy. W Polsce pierwsze kluby zaczęły powstawać na początku lat 90-tych.

Co można robić w Szkolnym Klubie Europejskim?

Głównym zadaniem klubu jest pogłębianie wiedzy europejskiej. Można to osiągnąć poprzez organizowanie różnych działań i akcji wewnątrz klubu, ale również w szkole czy w miejscu zamieszkania.

W zależności od chęci, wiedzy, możliwości zdobytych doświadczeń można organizować różnego rodzaju akcje, które można podzielić na:

 

 

1.Działania w klubie-polegające na:

 • opracowaniu statutu,
 • wymyśleniu nazwy, motta, emblematu (logo) klubu,
 • przygotowaniu pomieszczenia klubowego,
 • organizowaniu „burzy mózgów” na temat akcji, które klub mógłby przeprowadzić,
 • opracowaniu planu i sposobu informowania społeczności szkolnej czy lokalnej (gazetka ścienna, ulotki, gazetka szkolna poświęcona tematyce europejskiej)
 • prowadzeniu kroniki klubowej będącej prezentacją osiągnięć klubu czy własnej strony internetowej

2.Działania w szkole-polegające na:

 • przygotowaniu albumów i wystaw tematycznych,
 • organizowaniu konkursów wiedzy o Europie, obchodów Dnia Europejskiego i poszczególnych państw europejskich, „dyskotek europejskich” i „balów przebierańców”,
 • wystawianiu mini-sztuk,
 • organizowaniu wieczorów poezji, baśni europejskich,
 • sporządzaniu map, plakatów, plansz edukacyjnych,
 • przeprowadzaniu wykładów tematycznych i debat,
 • przygotowaniu „półki europejskiej” w szkolnej bibliotece i tworzeniu teczek lub albumów tematycznych na podstawie zbieranych informacji,
 • redagowanie tablicy informacyjnej,
 • prowadzeniu przez członków klubu lekcji europejskich dla uczniów własnej szkoły

3. Działania pozaszkolne polegające na:

 • poszukiwaniu grup wsparcia ( w szkole, w środowisku lokalnym, instytucjach centralnych, organizacjach pozarządowych o ogólnopolskim zasięgu) oraz partnerów i sponsorów ( władze samorządowe, organizacje pozarządowe, lokalne kręgi biznesowe ),
 • współpracy z mediami, uczestniczeniu w imprezach o tematyce europejskiej,
 • prowadzeniu przez członków klubu lekcji europejskich dla uczniów innych szkół,
 • nawiązaniu współpracy z innymi klubami działającymi w Polsce (wymiana korespondencji, materiałów informacyjnych, doświadczeń, organizowanie wycieczek, spotkań, wspólnych przedsięwzięć)
 • nawiązaniu współpracy z klubami lub szkołami z innych państw europejskich, która może doprowadzić do wymiany młodzieży.