HARCERSTWO W STEMPLEWIE

Na terenie placówki w Stemplewie działają drużyny „Nieprzetartego Szlaku”, które poprzez swoją działalność wspierają statutowe cele i zadania Ośrodka oraz skutecznie przyczyniają się do procesu rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo. Tak jak wszędzie harcerska zabawa zaczęła się od jednej drużyny. Było to w 1982 roku. Obecnie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Im.J. Tuwima pracuje V Szczep Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” składający się z trzech drużyn harcerskich i jednej zuchowej. Instruktorami harcerskimi są wychowawcy internatu i nauczyciele.

Metody i formy pracy harcerskiej opierają się na kilku podstawowych zasadach:

dostosowanie programu pracy do wieku, możliwości i zainteresowań wychowanków;
wychowanie poprzez działalność społeczną przyczyniającą się do wszechstronnego rozwoju osobowości harcerzy;
powiązanie programu działań rehabilitacyjnych ze zdobywaniem sprawności, odznak i stopni harcerskich;
nawiązywanie serdecznego kontaktu z ludźmi, kształtowanie pozytywnych emocji i uczuć,
wykorzystanie specyficznej obrzędowości harcerskiej do wpajania zasad samorządności i samowychowania,
tworzenie płaszczyzny integracji z najbliższym środowiskiem oraz wychowanie społeczeństwa do partnerskiego traktowania osób niepełnosprawnych.
Szczep posiada do swojej dyspozycji harcówkę i magazyn sprzętu sportowo – turystycznego.

Szczep wypracował stałe formy pracy, sposoby realizacji zadań. Są to min :

Akcja „POWITANIE”, Harcerski Start
Sprzątanie Świata
Dzień pieczonego ziemniaka,
Wieczór andrzejkowy,
Mikołajki,
Karnawałowy bal przebierańców,
Turniej tenisa stołowego,
Wiosenne prace społeczne pod hasłem „Walka z królem śmieci”
Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej,
Biwaki, złazy, zimowiska i obozy,
Zdobywanie stopni i sprawności
Zloty drużyn harcerskich „Nieprzetartego Szlaku”.