Edukacja prozdrowotna  – SK PCK w Stemplewie

Cel główny:

aktywacja środowisk szkolnych do działań prozdrowotnych oraz niesienia pomocy potrzebującym

Cele szczegółowe:

  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
  • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
  • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Plan pracy SK PCK 

Cele

- propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża ,

- promocja zdrowego stylu życia,

- unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień

- poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy

 

Działania:

- kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy zachowania przejawiającej się we wrażliwości na los drugiego człowieka

- wyrabianie gotowości do niesienia pomocy

-aktywne uczestnictwo w akcjach PCK

- upowszechnianie idei honorowego oddawania krwi (pogadanki, udział w konkursach plastycznych,)

- popularyzacja zdrowego stylu życia

- propagowanie zasad zdrowego odżywiania

- propagowanie zasad zdrowych form spędzania czasu wolnego

- popularyzacja wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków

- rozpowszechnienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy

- poznanie pracy Polskiego Czerwonego Krzyża

-  poznanie podstawowych pojęć: humanitaryzm, prawa człowieka, godność człowieka.

- zapoznanie z tematyką przeszczepiania narządów i zachęcanie do podpisywania „oświadczeń woli”

 

PLAN PRACY KOŁA

1. Spotkania organizacyjne :

- nabór nowych członków.

-  wybór zarządu 

- zapoznanie z założeniami i historią PCK

- pracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny.

2. Wykonanie gazetek ściennych tematycznych dotyczących honorowego krwiodawstwa, zdrowego odżywiania, nałogów, itp.

3. Współpraca z Rejonowym Zarządem PCK w Łęczycy.

4. Uczestnictwo w konkursach międzyszkolnych i akcjach charytatywnych np. „Gorączka złota”

5. Gromadzenie prasy, książek i materiałów o tematyce zdrowotnej.

6. Pogadanki tematyczne dla uczniów dotyczące walki z nałogami, zdrowego odżywiania, wypoczynku, udzielania pierwszej pomoc, honorowego krwiodawstwa.

7. Organizowanie konkursów dla społeczności ośrodka związanych z głównymi zadaniami PCK.

8. Udział w imprezach szkolnych mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, np. „Nie panikuj. Ratuj!, Zloty harcerskie, WOŚP.

9. Wykonywanie kartek okolicznościowych, drobnych upominków i ich sprzedaż. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone potrzeby koła.

10.Współpraca z Kołem Wolontariatu i z innymi organizacjami działającymi na terenie Ośrodka.

 

Grażyna Kałużna

Agnieszka Dulas

Marlena Jaśkiewicz

Damian Sroczyński