Program klubu przeznaczony jest dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym i ma na celu wszechstronny rozwój dziecka, uwzględniając jego potrzeby intelektualne, emocjonalne i estetyczne.
Celem nadrzędnym programu jest zapewnienie dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju jego zainteresowań, uzdolnień, rozwoju osobowości i umiejętności. Jako podstawę wszelkich działań przyjmuję aktywność dziecka.
Poprzez różnorodność metod oddziaływania oraz dobór treści obejmuję wszystkie sfery aktywności: poznawczą, emocjonalną, społeczną i motoryczną