UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY – w SOSW STEMPLEW

 

Uczniowski Klub Sportowy – Stemplew, został założony w styczniu 1996 roku. Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, nauczycieli i sympatyków. Inicjatywą do założenia klubu było zainteresowanie jak największej ilości młodzieży aktywnością ruchową oraz czynnym spędzaniem czasu wolnego.

Główne cele, które przyświecają działalności klubu to:

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe.

- angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia, sprawności i zainteresowań sportowych.

- uczestniczenie w imprezach sportowych szkolnych i pozaszkolnych.

- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

- organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem Ośrodka, radą pedagogiczną, władzami samorządowymi i sportowymi.

Do zadań klubu należy:

- prowadzenie systematycznych treningów w sekcjach dla doskonalenia sprawności fizycznej i zainteresowań sportowych uczniów.

- organizacja szkolnych igrzysk sportowych, imprez i zawodów ogólnoszkolnych, w których startują reprezentacje klas.

- planowanie i udział reprezentacji klubu w zawodach międzyszkolnych i regionalnych.

- podejmowanie różnorodnych działań organizacyjnych oraz programowych wynikających z rocznego planu pracy klubu.

Założenie naszego UKS-u przyczyniło się do otrzymania sprzętu sportowego, który pomógł nam w treningach a naszym dzieciom w uprawianiu wybranych dyscyplin sportowych. Na zajęciach prowadzone są treningi z piłki nożnej, unihokeja, lekkoatletyki oraz tenisa stołowego. O korzyści płynące z prowadzenia naszego klubu, najlepiej spytać by dzieci ale należy zaliczyć do nich przede wszystkim: poprawę sprawności i kondycji fizycznej, możliwość poznania nowych ludzi, uczestniczenie w zawodach sportowych.