REGULAMIN  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów ZPEWiRw Stemplewie, funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.30, w piątki do godziny 15.00. Czas pracy świetlicy określa się w pełnych godzinach zegarowych.

2. Do świetlicy uczęszczają uczniowie: dojeżdżający do szkoły busem szkolnym i PKS oraz mający przerwę w zajęciach wynikającą z planu zajęć.

3. Świetlica na zlecenie kadry kierowniczej zapewnia opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotu w szkole i zmiany planu, a także uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii.

4. Uczniowie dochodzący zapisywani są do świetlicy na pisemną prośbę rodziców.

5. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku uczniów młodszych i upośledzonych umysłowo w stopniu głębszym: do  samodzielnego wyjścia dziecka do domu oraz odbierania dzieci przez   inne osoby niż rodzic (prawny opiekun).

6. W świetlicy szkolnej obowiązuje regulamin i nienaganne zachowanie się w czasie trwania zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów.

 

CELE  I  ZADANIA  ŚWIETLICY

1. Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą, odpowiednie warunki do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej oraz zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych.

2. Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce i odrabianiu lekcji, tworzenia warunków do    nauki własnej,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej opracowanego przez wychowawców na dany rok szkolny.

2. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne pod opieką wychowawcy.

3. W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik zajęć.

4. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

5. Dzieci z klas: ZTE; SPZ; GZTE; I-III L odprowadzane są do świetlicy przez nauczycieli po zakończeniu z nimi lekcji.

6. Dzieci z klas: ZTE; SPZ; GZTE; I-III L odbierają ze świetlicy nauczyciele przed rozpoczęciem z nimi lekcji.

7. Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych na pisemną prośbę rodziców lub przez nauczyciela ( rewalidacja, rehabilitacja, inne).

8. Złe zachowania uczniów lub częste nieobecności w świetlicy zgłaszane będą wychowawcy klasy lub pedagogowi ośrodka.

 

OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWAWCY

1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia ich do świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji do czasu ich przekazania rodzicom/prawnym opiekunom.

2. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne, wynikające z ramowego rozkładu dnia wg planu pracy.

3. Wychowawca zezwala wychowankom przejść na lekcję 10 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć.

4. Wychowawca ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania uczniów.

5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców (opiekunów) o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.

6. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie nasypujące działania:

 • poinformowanie o wypadku Dyrektora Ośrodka,
 • zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego – w uzasadnionych przypadkach),
 • zawiadomienie rodziców (opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia wychowanka.

 

OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW

1. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo – opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko.

2. W sytuacji spornej, w której uczestniczy wychowawca – rodzic ma prawo do interwencji u Dyrektora szkoły.

3. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów z Sali świetlicowej.

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

5. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz jego odbioru do godziny zakończenia zajęć.

6. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.

7. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać ujętych tam zasad.

 

OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWANKA

1. Wychowanek ma prawo do opieki podczas pobytu w świetlicy.

2. Wychowanek ma prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza nimi innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci.

3. Wychowanek ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy natychmiast po przyjściu do szkoły lub po skończonych lekcjach.

4. Wychowanek ma obowiązek bezwzględnie każdorazowo zgłaszać wychowawcy potrzebę wyjścia z sali.

5. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej.

6. W czasie pobytu w świetlicy wymagane jest właściwe zachowanie:

 • uczenie się samodzielnej pracy, staranne odrabianie lekcji;
 • należyte zachowanie się w czasie zajęć i po nich wobec wychowawców, pracowników szkoły oraz kolegów;
 • wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego;
 • kulturalne spożywanie posiłków;
 • wdrażanie do niesienia pomocy potrzebującym, opieka nad młodszymi kolegami.

8. Wychowanek ma obowiązek szanować wyposażenie szkoły i własność innych dzieci, dbać o porządek i estetyczny wygląd sali.

 

WYRÓŻNIENIA

1. Wyróżnienie słowne przez wychowawcę świetlicy.

2. Wyróżnienie w formie pisemnej wpisywane do dokumentacji świetlicy.

3. Dyplom lub drobna nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.

 

KARY

1. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.

2. Zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy.

3. Usunięcie ze świetlicy w porozumieniu z Dyrekcją Ośrodka i pedagogiem.