Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum prowadzi kształcenie ustawiczne dla młodzieży i dla dorosłych w formach pozaszkolnych, tj.

 1. kwalifikacyjne kursy zawodowe min. rolnik, pszczelarz, ogrodnik, kucharz, cukiernik, kelner, barman, pracownik obsługi hotelowej
 2. kursy umiejętności zawodowych
 3. kursy kompetencji ogólnych
 4. kursy, inne niż wymienione w punktach 1-3, umożliwiające uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności kwalifikacji zawodowych
 5. prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
 6. współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

ROLNIK

W kwalifikacji ROL.04  – prowadzenie produkcji rolniczej –  613003.

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5 – 2 lata  dla osób dorosłych (wykształcenie min. podstawowe)
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed Łódzką Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Stemplewie, otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Rolnik, uzyskując w ten sposób KWALIFIKACJE ROLNICZE.

Kwalifikacje rolnicze to jeden z koniecznych wymogów do:

 • zakupu ziemi
 • otwarcia gospodarstwa rolnego,
 • uzyskiwania dopłat,
 • uzyskiwania dotacji,     
KUCHARZ

W kwalifikacji Kucharz – Przygotowanie i wydawanie dań –  HGT.02. – 512001

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5 – 2 lata  dla osób dorosłych (wykształcenie min. podstawowe). Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed Łódzką Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Stemplewie, otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Kucharz.
Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji Kucharza umożliwia m.in.: przyrządzanie różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, ciast i deserów. Perspektywy pracy:

 • Restauracje,
 • Jadłodajnie,
 • Stołówki,
 • Hotele,
 • Firmy cateringowe,
 • własna działalność gospodarcza.
CUKIERNIK

W kwalifikacji Cukiernik 751201, SPC.01, dawniej TG.04

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5 – 2 lata  dla osób dorosłych (wykształcenie min. podstawowe)
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy.

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego i po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Cukiernik. Kursant ma możliwość m.in.:  podjęcia zatrudnienia w cukierniach, restauracjach, hotelach, firmach produkujących czekolady lub słodycze, czy też w manufakturach słodyczy, własna działalność gospodarcza.

KELNER

W kwalifikacji Kelner, HGT.01

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5 – 2 lata  dla osób dorosłych (wykształcenie min. podstawowe)
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy.

Ukończenie kkz oraz uzyskanie kwalifikacji Kelnera umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia we wszystkich lokalach gastronomicznych, restauracjach, a także pubach, dyskotekach, hotelach lub firmach cateringowych.

ELEKTRYK

W kwalifikacji Elektryk – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – ELE.02

BEZPŁATNY Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Elektryk +Kurs SEP 
Uprawnienia: Elektryka 
Czas trwania kursu:  z egzaminem teoretycznym i praktycznym 1 rok od 07.09.2023 r do 31.08.2024 r
Zajęcia odbywają się: w trybie zaoczny

Uprawnienia Państwowe ważne w całej UE.

Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
Zajęcia praktyczne w pracowni oraz w zakładach pracy
Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.
Praca dla Ciebie po KKZ : 

 • budowy
 • pogotowie energetyczne
 • warsztaty
 • własna działalność
 • firmy elektryczne
 • możliwość pracy za granicą ( Dania, Norwegia) – ułatwiamy  kontrakty zagraniczne.

Przedmioty realizowane w ramach Kursu Kwalifikacyjnego: 

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • podstawy komunikacji społecznej
 • technologia i materiałoznawstwo
 • pracownia pomiarów elektrycznych
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
 • konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • montaż instalacji elektrycznych
 • konserwacja instalacji elektrycznych

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez słuchacza: 

kwalifikacje na poziomie Elektryka ELE.02 – montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed Łódzką OKE w Stemplewie.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji: 

Ukończone 18 lat
Podanie o przyjęcie na kurs (druk do uzupełnienia w sekretariacie ), oświadczenia
Ostatnie świadectwo szkolne, wykształcenie min podstawowe
Do wglądu dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. Osoby z poza UE karta pobytu.
O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń w sekretariacie ZPEWIR w Stemplewie.
Opłaty:  za badania lekarskie – 60 zł lub we własnym zakresie u lekarza profilaktyka medycyny pracy o przydatności do zawodu.

MONTER ZABUDOWY...

W kwalifikacji – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – symbol cyfrowy zawodu 712905  

BUD.11. – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych składa się trzech kwalifikacji:  
(B.5.) Montaż systemów suchej zabudowy
(B.6.) Wykonanie robót malarsko-tapeciarskich
(B.7.) Wykonanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Uprawnienia Państwowe ważne w UE 

Uprawnienia w 1 –  1,5 roku/ 3 semestry
Zajęcia odbywają się:  dziennie, wieczorowo, zaocznie

Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
Zajęcia praktyczne we własnej pracowni oraz w zakładach pracy
Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.


Absolwent KKZ kształcących w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe, takie jak: montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych), roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie (wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych) i okładzinowe (wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych).

MURARZ-TYNKARZ

W kwalifikacji – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – symbol cyfrowy zawodu 712905  

BUD.12. -Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5 – 2 lat  dla osób dorosłych

Wykwalifikowaną kadrę
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy

Posiadamy nowoczesny sprzęt oraz bazę dydaktyczną

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu słuchacz zdobywa uprawnienia  do Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (kwalifikacja w zawodzie Murarz – tynkarz )

Po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, dostaniesz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Murarz- tynkarz, posiadając wykształcenie podstawowe, zawodowe, średnie lub wyższe możesz uzyskać DYPLOM potwierdzający kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej uzyskując w ten sposób KWALIFIKACJE w zawodzie Murarz – Tynkarza

PSZCZELARZ

W budowie

TECHNIK ROLNIK

W kwalifikacji ROL.10 – Organizowanie i nadzorowanie  produkcji rolniczej – Technik Rolnik

Oferujemy: * Zdobycie kwalifikacji w 1,5 roku dla osób dorosłych

* Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy

Słuchacz ubiegający się o kwalifikację ROL.10 powinien mieć ukończone 18 lat, posiadać  minimum wykształcenie średnie oraz ukończoną rolniczą szkołę ponadpodstawową ew. posiadać kwalifikacje R.3.  lub ROL 04 prowadzenie produkcji rolniczej.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną  słuchacz zdobywa uprawnienia rolnicze i tytuł Technik Rolnik.

UDZIAŁ W KURSIE JEST BEZPŁATNY   

Możesz być słuchaczem kursu uczęszczając równolegle do innej szkoły średniej, studiując lub pracując

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik rolnik mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych związanych z produkcją rolniczą
 • urzędach gmin
 • instytucjach służby rolnej
 • indywidualnych gospodarstwach rolnych
 • rozpocząć własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.)
TECHNIK ADMINISTRACJI

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5  roku dla osób dorosłych ( wykształcenie min. podstawowe)
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technik Administracji  uczestnik KKZ otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie:  Obsługa klienta w jednostkach administracji (EKA.01) umożliwia to m.in.: podjęcie zatrudnienia w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.

Opłaty za badania i zaświadczenie lekarskie  – 80 zł lub we własnym zakresie u lekarza profilaktyka medycyny pracy o przydatności do zawodu w ZOZ Łęczyca.

Po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Stemplewie, otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technika Administracji.

Do zadań zawodowych Technika Administracji należy:
 – organizacja i gromadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa,
 – wewnętrzna koordynacja działań poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 – dbanie o przepływ informacji pomiędzy działami instytucji,
 – sporządzanie protokołów i sprawozdań z posiedzeń i zebrań (np. zarządu),
 – kontrola i porządkowanie akt prawnych oraz dokumentów,
 – prowadzenie korespondencji,
 – redagowanie pism urzędowych, korespondencji, sprawozdań oraz notatek służbowych,
 – wykonywanie prac biurowych,
 – prowadzenie postępowania administracyjnego.

Po ukończeniu KKZ i po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Administracji. (Kod zawodu: 334306)

ZAPISY I INFORMACJE

Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie, tel. 63 288 11 06

e-mail: pgawron@zpewirstemplew.pl (kierownik szkolenia praktycznego)

e-mail: sekretariat@zpewirstemplew.pl

PORTAL ZDAJĄCEGO. System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie